quản lý đô thị

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC
Ngày đăng 18/03/2020 | 17:17

Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND quận Ba Đình, ban hành ngày 16/03/2020 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2020.

Cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản chỉ của Trung ương, thành phố, quận Ba Đình sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Quận Ba Đình sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC và CNCH. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động PCCC và CNCH.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệ. Trong năm 2020, quận Ba Đình phấn đấu trên 100% các hộ gia đình, nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận Ba Đình được tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH. Củng cố xây dựng lực lượng, phương tiện PCCC, CNCH tại cơ sở nhằm đáp ứng phương châm “04 tại chỗ”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC.

Hình thức tuyên truyền cũng đa dạng, phong phú từ qua phương tiện thông tin, niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, tại các tầng hầm nhà chung cư và địa bàn dân cư, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng (trực tiếp) theo các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể, kết hợp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH, lồng ghép công tác PCCC trong các hoạt động sinh hoạt của địa bàn dân cư, tổ dân phố. Ngoài ra, tổ chức hướng dẫn cán bộ công nhân viên của cơ sở và người dân tại các khu dân cư trên địa bàn quận thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để từ đó nắm được quy đình xử lý đám cháy, cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách thức thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Quận cũng tiếp tục xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộị chú trọng công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác PCCC, CNCH. Đào tạo nâng cao năng lực công tác PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, các hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC.

UBND quận yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong công tác PCCC, CNCH phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác, coi trọng và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, thực hiện các biện pháp, giải pháp phải đạt hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Phòng Văn hoá và Thông tin