QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình
Ngày đăng 16/10/2019 | 09:07  | View count: 2409

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ văn bản số 8344/STNMT-CCQLĐĐ ngày 6/09/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 cấp huyện.

Đến nay, quận Ba Đình đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình. Để có cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn Quận. UBND quận Ba Đình thông báo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi về UBND quận Ba Đình qua phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Số 25 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) hoặc địa chỉ thư điện tử: ptnmt_badinh@hanoi.gov.vn và vanthu_badinh@hanoi.gov.vn. Thời gian nhận ý kiến đóng góp từ ngày  25/9/2019 đến ngày 25/10/2019.

Thông báo này được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận theo địa chỉ: badinh.hanoi.gov.vn và Trụ sở UBND 14 phường trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình xin trân trọng thông báo./.

 

Nội dung chi tiết:

1. Thông báo lấy ý kiến: xem chi tiết đính kèm

2. Tờ trình: xem chi tiết đính kèm