QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Thông báo: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình
Ngày đăng 13/04/2020 | 17:02  | View count: 2747

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình.

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình công bố công khai tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ba Đình tại Uỷ ban nhân dân quận, địa chỉ: Số 25 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và trên Cổng thông tin điện tử của quận theo địa chỉ: badinh.hanoi.gov.vn.

Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình.

Giao Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp đăng tin việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình.

Uỷ ban nhân dân các phường công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân phường.

Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình xin trân trọng công bố, thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết./.

 

Chi tiết các văn bản và bản đồ công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ba Đình.

1. Thông báo số 83/TB-UBND: xem tại đây

2. Quyết định số 1088/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: xem tại đây

3. Bản đồ coogn khai sử dụng đất: xem tại đây