thông báo

Ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính
Ngày đăng 07/03/2017 | 10:47

Ngày 24/2 quận Ba Đình đã ban hành quyết định số 460/QĐ-UBND về việc ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND các phường thuộc quận Ba Đình để áp dụng triển khai thí điểm đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2016.

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính cấp phường được xác định trên 09 nội dung, 35 tiêu chí, 81 tiêu chí thành phần, với thang điểm là 100 điểm, được đánh giá theo 3 phương pháp, trong đó đánh giá qua điều tra xã hội là 25/100 điểm.

1. Phương pháp tự đánh giá: UBND phường tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong chỉ số CCHC và hướng dẫn của Phòng Nội vụ.

2. Đánh giá qua điều tra xã hội học: Đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong chỉ số CCHC cấp phường. Điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng đã được quy định.

3. Tính điểm xác định chỉ số CCHC: Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”. Điểm đạt được là tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm UBND quận đánh giá là căn cứ để tính chỉ số CCHC từng phường.

Để việc đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của UBND các phường đạt hiệu quả, UBND quận đề nghị các phòng ban, đơn vị, UBND 14 phường thực hiện tốt công tác với phòng Nội vụ trong việc tổng hợp, thẩm định, đánh giá kết quả chấm điểm CCHC của từng phường, trên từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phòng VHTT