thông báo

Thông báo: Tuyển dụng công chức, công chức phường và viên chức ngành Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:19

UBND quận Ba Đình thông báo tuyển dụng công chức, công chức phường và viên chức ngành Giáo dục và đào tạo quận năm 2019 như sau:

1. Công chức làm việc tại UBND quận Ba Đình:

- Thông báo tuyển dụng: xem tại đây.

- Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về tại đây.

2. Công chức phường làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình:

- Thông báo tuyển dụng: xem tại đây.

- Đơn đăng ký dự tuyển: tải về tại đây.

3. Viên chức giáo dục và đào tạo quận Ba Đình:

- Thông báo tuyển dụng: xem tại đây.

- Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về tại đây.