thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019.
Ngày đăng 03/10/2019 | 19:03

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 1627/SNV-XDCQ ngày 16/7/2019 của Sở Nội vụ thành  phố Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019 được đăng trên Cổng thông tin của Sở Nội vujL tại địa chỉ: sonoivu.hanoi.gov.vn

- Trên cổng thông tin điện tử của quận tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn;

 

Nội dung chi tiết đính kèm:

1. Thông báo số 05/TB-HĐTD: xem tại đây

2. Nội dung ôn tập: xem tại đây

3. Phụ lục đính kèm: xem tại đây