thông báo

Các nội dung về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2020 | 16:54

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem văn bản tại đây:

/documents/3986772/0/quyet-dinh-1955-qd-ubnd-ha-noi-2020-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-do-dich-covid-19.pdf/f07df486-67ab-44f5-8aa6-e7b6f9a0841e

 

Ngày 09/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xem văn bản tại đây:

/documents/3986772/0/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.pdf/836c3dcc-5ed7-490e-bc69-f8b9b15cf85c

 

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xem văn bản tại đây:

/documents/3986772/0/quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid.pdf/ef4c991c-0732-42ba-ae2b-251d12999a94