thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 20/09/2020 | 08:34

1. Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020.
2. Thông báo số 02/TB-HĐKTSH ngày 21/9/2020 của Hội đồng kiểm tra sát hạchquận Ba Đình Thông báo về lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra sát hạch diện tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển đối với các trường hợp cán bộ phường khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ phường tại quận Ba Đình năm 2020.

 

Nội dung chi tiết:

1. Quyết định số 2055/QĐ-UBND: xem tại đây

2. Thông báo số 02/TB-HĐKTSH: xem tại đây