Thông tin các dự án hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Ngày đăng 07/11/2016 | 04:32 PM
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu số 2 "Thu thập số liệu, đánh giá về sức ép phát triển kinh tế...