|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thông báo: Nội dung ôn tập phần thi viết thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Mầm non Sao Mai, Tiểu học Thủ lệ và Trưởng BQL chợ số 3

content:

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022 tại Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND quận Ba Đình về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022,

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thông báo nội dung ôn tập phần thi viết. Cụ thể như sau:

1. Kiến thức chung về công tác quản lý

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

- Đề án 02-ĐA/QU ngày 29/12/2020 của Quận uỷ quận Ba Đình về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Quận uỷ quản lý giai đoạn 2020-2025.

2. Kiến thức riêng đối với từng vị trí quản lý:

2.1. Vị trí Hiệu trưởng các trường Mầm non Sao Mai, Tiểu học Thủ lệ

- Luật Giáo dục năm 2019;

- Điều lệ trường Mầm non, Điều lệ trường Tiểu học;

- Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Quyết định 1769/2020/QDD-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chương trình số 09-CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận uỷ Ba Đình về phát triển sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo giai đoạn 2020-2025 (các nội dung liên quan đến phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo giai đoạn 2020- 2025);

2.2. Vị trí Trưởng BQL chợ số 3

- Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

- Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chương trình số 11-CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận uỷ về Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế quận Ba Đình theo hướng dịch vụ thương mại, giai đoạn 2020- 2025.

Chi tiết Thông báo: xem tại đây

27/04/2022 - 171 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
15/03/2022 - 72 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

content:

Thư viện hình ảnh