|

Thông báo: Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình

content:

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình ban hành Thông báo số 09/TB-UBND ngày 24/01/2024 về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình:

1. Hồ sơ công bố công khai gồm có:

- Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

2. Thời gian công khai: Trong suốt kỳ Kế hoạch.

 

Chi tiết các Văn bản (xem theo link đính kèm):

1. Thông báo số 09/TB-UBND.

2. Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình.

3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình: Trang 1; Trang 2.

4. Bản vẽ

5. Danh mục dự án

 
content:

content:

Thư viện hình ảnh