thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị màn hình chuyên dụng Hội trường và phòng họp”
Ngày đăng 24/11/2016 | 16:00

Căn cứ Quyết đinh số 238/QĐ-VP ngày 24/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị màn hình chuyên dụng Hội trường và phòng họp”

  1. 1. Tên nhà thầu: Liên danh Thăng Long – LED D&Q.
  2. 2. Giá trúng thầu:  2.618.000.000  đồng (đã bao gồm VAT)

Bằng chữ: Hai tỷ, sau trăm mười tám triệu đồng chẵn

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

  1. 3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  2. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (ba mươi ngày) từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.