thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị thiết bị phục vụ điều hành giữa Quận uỷ, HĐND và UBND quận với 14 phường”
Ngày đăng 10/11/2016 | 16:00

Căn cứ Quyết đinh số 215/QĐ-VP ngày 10/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Trang bị thiết bị phục vụ điều hành giữa Quận uỷ, HĐND và UBND quận với 14 phường”
  1. 1. Tên nhà thầu: Liên danh Thăng Long – Adexmax.
  2. 2. Giá trúng thầu:  3.960.000.000  đồng (đã bao gồm VAT)
  3. Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn

    Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

    3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

  1. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (ba mươi ngày) từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.