thông tin kt-dtxd-gpmb

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2018
Ngày đăng 20/01/2018 | 14:51

Ngày 10/01/2018 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2018.

Toàn văn nội dung Quyết định 223/QĐ-UBND: xem tại đây