thông tin kt-dtxd-gpmb

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Ngày đăng 05/08/2019 | 14:10

UBND quận Ba Đình vừa ban hành văn bản số 1537/UBND-KT về việc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn quận.

UBND quận giao Công ty điện lực Ba Đình phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai việc thu tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử, triển khai nhiều kênh, hình thức thanh toán điện tử, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích…tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân tiếp cận, thanh toán một cách thuận lợi nhất.

Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công ty Điện lực Ba Đình và UBND các phường triển khai công tác tuyên truyền về việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn quận. Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng tin, bài hướng dẫn UBND các phường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích và các phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn quận triển khai thực hiện thanh toán tiền điện bằng các hình thức không sử dụng tiền mặt.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ chủ trì, tham mưu UBND quận chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc quận quản lý thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: trích nợ tự động, ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên website của điện lực…

Để đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, UBND các phường làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến người dân, tổ chức sử dụng điện trên địa bàn phường đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo các quy định hiện hành. Bên cạnh đó ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Ba Đình hướng dẫn, triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phường.

Phòng Văn hóa và Thông tin