thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 16/08/2019 | 18:58

1.Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 16/8/2019  của UBND quận Ba Đình về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2019 tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND quận Ba Đình: xem tại đây .
2.Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2019: xem tại đây .
3.Thông báo số 81/TB-UBND ngày 16/7/2019 của UBND quận Ba Đình về việc Thông báo và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển: xem tại đây .