thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo hủy kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2019 tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND quận Ba Đình và Phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyển công chức phường,quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 26/08/2019 | 18:18

1. Quyết định 1498/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyển công chức phường,quận Ba Đình năm 2019: chi tiết xem tại đây
2. Quyết định 1497/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND quận Ba Đình về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2019 tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND quận Ba Đình: chi tiết xem tại đây

3. Thông báo hoàn thiện hồ sơ: chi tiết xem tại đây