thông tin kt-dtxd-gpmb

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn
Ngày đăng 07/11/2019 | 15:06

Ngày 23/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong Quy chế nêu rõ, về nguyên tắc phối hợp quản lý, thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước được pháp luật quy định, các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiện thống nhất, đồng bộ và thuận tiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn Thành phố; hình thức trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ của Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã.

Về nội dung và cơ chế phối hợp, theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật; Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tư pháp; khám sức khỏe và những nội dung khác có liên quan đến tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Cung cấp thông tin theo yêu cầu giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế phối hợp về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội; Định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/11/2019 và thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc “ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Nguyễn Sơn - Phòng VHTT