thông tin kt-dtxd-gpmb

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT quận Ba Đình đến năm 2025
Ngày đăng 28/02/2020 | 21:47

UBND quận Ba Đình vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao quận Ba Đình đến năm 2025.

Để triển khai kế hoạch, quận Ba Đình đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, trong đó cần chú ý Nghị quyết 05/2015/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị quyết số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Bám sát và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy hoạch phát triển thể dục thể thao đến năm 2030. Cụ thể hóa bằng Kế hoạch cho từng năm, từng thời kì (2 năm, 5 năm) để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về xã hội hóa; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thể dục thể thao của các cấp nhằm uốn nắn, điều chỉnh các hoạt động theo chủ trương, định hướng. Phát huy các điểm sáng về thực hiện công tác xã hội hóa trên địa bàn quận. Tổ chức rút kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến nhân rộng các điển hình tiêu biểu về xã hội hóa. Công khai quy hoạch và chính sách khuyến khích đầu tư các công trình thể dục thể thao để mọi thành phần kinh tế có thể tham gia.

Bên cạnh đó, có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ các cán bộ làm công tác thể dục thể thao để thực sự làm nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao tại cơ sở; Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội hóa TDTT trên tinh thần bình đẳng trước pháp luật, được hưởng các chính sách đãi ngộ, chính sách khen thưởng của nhà nước một cách thuận lợi.

Khuyến khích và cho phép cá nhân, tổ chức ngoài công lập được đầu tư, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn. Xây dựng các chính sách đối với các hoạt động tài trợ, quảng cáo, khuyến khích phát triển thị trường thể thao.

Nguyễn Sơn