Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục số 03: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ 2
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thư viện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND phường, nhận phiếu biên nhận, có ghi ngày trả kết quả. 
Bước 2: UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân khi đến hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường.
Thành phần số lượng hồ sơ -Nội quy thư viện - 1 bản chính
- Quyết định thành lập thư viện - 1 bản chính
- Đơn đăng ký hoạt động thư viện - 1 bản viết tay
- Danh mục các tài liệu thư viện hiện có trong thư viện - 1 bản chính
 
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. 
- Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; 
- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; 
- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. 
- Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Ban hành thủ tục theo Quyết định: 4046/QĐ-UBND.