Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục số 04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC “Một cửa”của UBND phường

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo phòng GD&ĐT quận xử lý theo quy định.

Bước 2: UBND xấp phường phối hợp với phòng GD&ĐT quận kiểm tra thẩm định hồ sơ và thực tế (phòng GD&DĐT có ý kiến bằng văn bản).

Bước 3: Cán bộ được giao phụ trách báo cáo trình Chủ tịch UBND phường xem xét quyết định cho phép thành lập nhóm, lớp.

Bước 4: Bộ phận được giao phụ trách tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của chủ nhóm, lớp hiện tại; trong đó nêu rõ phương án bàn giao cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh giữa chủ cũ và chủ mới;

2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ, phiếu khám sức khỏe hợp lệ của người đề nghị làm chủ mới.

3. Bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của người đề nghị làm chủ mới.
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư quy định Điều lệ trường MN ban hành theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục.