Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
2 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận Cấp Quận Quản lý đô thị
3 Thủ tục: Gia hạn tồn tại cho công trình được UBND cấp quận cấp GPXD tạm. 1 Cấp Quận Quản lý đô thị
4 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 3 Cấp Quận Quản lý đô thị
5 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 1 Cấp Quận Quản lý đô thị
6 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
7 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
8 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
9 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
10 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
11 Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình: cấp III, cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND quận quyết định đầu tư và do Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư; Công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc cấp III trên địa bàn. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
12 Thủ tục : Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang 2 Cấp phường Quản lý đô thị
13 Thủ tục 1: Giải quyết tranh chấp đất đai 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
14 Thủ tục 2: Công nhận quyền sử dụng đất và Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
15 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia định cá nhân Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
16 Thủ tục 4: Thu hồi đất đối với các trường hợp ngươi sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
17 Thủ tục 5: Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. 1 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
18 Thủ tục 6 : Thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
19 Thủ tục 7 : Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 1 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
20 Thủ tục 8: xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường