Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 9: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
2 Thủ tục 11: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
3 Thủ tục 1: Lấy ý kiến UBND cấp phường đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
4 Thủ tục 2: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
5 Thủ tục 3: Đăng ký Công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
6 Thủ tục 4: Hòa giải tranh chấp đất đai 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
7 Thủ tục 5: Giải quyết khiếu nại về đất đai 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
8 Thủ tục 6: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
9 Thủ tục 7: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 1 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
10 Thủ tục 8: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ao, đất vườn liền kề với đất ở 2 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
11 Thủ tục 9: Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư. 2 Cấp phường Tài nguyên - Môi trường
12 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
13 Thủ tục 02: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
14 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
15 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
16 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
17 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
18 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
19 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
20 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 2 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh