Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 14: Ngưng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
2 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Cấp Quận Đăng ký kinh doanh
3 Thủ tục 21: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
4 Thủ tục 22: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 2 Cấp Quận Kế hoạch - Đầu tư
5 Thủ tục: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND quận. 2 Cấp Quận Thanh tra
6 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
7 Thủ tục 03: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại tiếp. 1 Cấp Quận Thanh tra
8 Thủ tục 04: Giải quyết tố cáo 1 Cấp Quận Thanh tra
9 Thủ tục 05: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
10 Thủ tục 06: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
11 Thủ tục 07: Giải quyết đơn thư khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của của Chủ tịch phường, của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận. 1 Cấp Quận Thanh tra
12 Thủ tục 08: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND phường, của cơ quan thuộc UBND quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 1 Cấp Quận Thanh tra
13 Thủ tục 09: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. Cấp Quận Thanh tra
14 Thủ tục 01: Thành lập trường mầm non tư thục 1 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
15 Thủ tục 02: Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục 1 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
16 Thủ tục 03: Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
17 Thủ tục 04: Giải thể trường Mầm non tư thục 1 Cấp phường Giáo dục - đào tạo
18 Thủ tục 05: Cho phép hoạt động trở lại của trường Mầm non tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
19 Thủ tục 06: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
20 Thủ tục 07: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo