Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 08: Giải thể trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
2 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
3 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
4 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
5 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
6 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
7 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 2 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
8 Thủ tục 15: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
9 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
10 Thủ tục 17: Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 1 Cấp Quận Giáo dục - đào tạo
11 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục 03: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục 04: Thành lập thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục 05: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện cấp quận 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 07: Đăng ký thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
18 Thủ tục 08: Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục 09: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
20 Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin