Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
6 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
8 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
9 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 2 Cấp Quận Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
16 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 2 Cấp Quận Y tế
17 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Cấp Quận Y tế
18 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Cấp Quận Y tế
19 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường
20 Thủ tục 3: Thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. 2 Cấp Quận Tài nguyên - Môi trường