Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 05: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 06: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 07: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 08: Xét duyệt tổng hợp trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 09: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 11: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 16: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 17: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 18: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 21: Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 22: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 23: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội