Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 61: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 62: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 63: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 64: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 65: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 66: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 67: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 68: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 69. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 70: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 71: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 72. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 73: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của quận. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 74: Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý quận Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 75: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường vào cơ sở trợ giúp trẻ em của Thành phố Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 01: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
17 Thủ tục 02: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
18 Thủ tục 03: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
19 Thủ tục 04: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
20 Thủ tục 05: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế