Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 06: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
2 Thủ tục 07: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
3 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
4 Thủ tục 09: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
5 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
6 Thủ tục 11 : Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
7 Thủ tục 12: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
8 Thủ tục 13: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi , bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
9 Thủ tục 14: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
10 Thủ tục 01: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
11 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
12 Thủ tục 03: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
13 Thủ tục 01: Cấp giấy phép đào đường ngõ, vỉa hè 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
14 Thủ tục 02 : Cấp giấy phép sử dụng tạm đường phố, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( trông giữ phương tiện xe, trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình ). 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
15 Thủ tục : Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3 Cấp Quận Quản lý đô thị
16 Thủ tục: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận. 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
17 Thủ tục: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
18 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
19 Thủ tục: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị
20 Thủ tục : Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 2 Cấp Quận Quản lý đô thị