Ba Đình: Tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/7, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua “ An toàn thực phẩm” trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.
content:

Kế hoạch triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về công tác An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn quận, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc đảm bảo ATTP đối với sức khỏe nhân dân; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác ATTP.

Theo đó, UBND quận Ba Đình yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy vai trò trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả công tác ATTP; thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn quận đạt mức tiêu chuẩn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về giữ gìn vệ sinh, bảo đảm ATTP.

100% các đơn vị hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ quận đến cơ sở đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP. Thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc đối với các loại hàng hóa thực phẩm cơ bản lưu hành trên thị trường; từng bước kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh liên quan đến thực phẩm bị ô nhiễm; Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục; hình thức thi đua phong phú, phát huy sự sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có những hoạt động, mô hình, giải pháp thiết thực, cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác ATTP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, UBND quận sẽ đưa các chỉ tiêu thi đua để các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốccác đoàn thể chính trị - xã hội của quận, UBND 14 phường, các đơn vị thuộc quận thi đua thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp. Căn cứ kết quả thực hiện, hằng năm UBND quận khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP, nhằm thúc đẩy phong trào, nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn quận.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây>>>/documents/1062718/0/kh-203-2021%2816.07.2021_10h55p37%29_signed.pdf/ab1f1340-c743-abbf-2267-14920b0fd3b6?t=1626692184848

 

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 266
Số lượt truy cập: 744037