Quận ủy Ba Đình học tập chuyên đề về phát huy giá trị văn hóa, truyền thống

Sáng 18-5, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 về “Phát huy giá trị văn hóa, truyền thống” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 14 phường trên địa bàn quận.
content:

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Báo cáo viên tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã truyền đạt về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; quan điểm của Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Ba Đình về văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng được truyền đạt ý nghĩa, bài học rút ra từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021 về “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; song song với tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tích cực tuyên truyền và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Quận ủy Ba Đình cũng triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy giá trị văn hóa, truyền thống”. Từ đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2023, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về phát huy giá trị văn hóa, truyền thống trên địa bàn quận.

Trong đó, kế hoạch yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị tốt đẹp văn hóa, truyền thống của quận Ba Đình; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận cũng đặt mục tiêu 100% các đơn vị từ quận đến cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2023); 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề…

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 305
Số lượt truy cập: 3094291