Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQQ/TW
Ngày đăng 16/07/2018 | 17:53

Ngày 16-7, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 

Đồng thời, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị quận đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW trong những năm tiếp theo, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là , tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng bộ quận, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp tình hình thực tiễn và các ý kiến phản ánh của các tầng lớp nhân dân, đề xuất với cấp trên để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình thực hiện nội dung Nghị quyết tại cơ sở.

Hai là, đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW, các cấp chính quyền phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của quận, tạo môi trưởng thuận lợi để thanh niên rèn luyện và phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, đối với Nghị quyết số 29-NQ/TW, phải bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của quận và căn cứ tình hình thực tiễn, các cấp ủy thuộc quận chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, đưa công tác này trở thành quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tạo cơ hội cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời tiến tới một xã hội học tập.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy trao tặng giấy khen cho 36 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Quốc - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã triển khai Quy định số 01-Qđi/TW, ngày 10/5/2018 của UBKT Trung ương Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

BTG