Tin nổi bật

Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng
Ngày đăng 02/08/2019 | 13:41

Tại Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025, quận Ba Đình phấn đấu 90% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo đảm cho trẻ em đến 08 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Phấn đấu 90% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; 14/14 phường xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Theo Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể quận và UBND các phường triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em bao gồm: Triển khai chiến dịch truyền thông; tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; nghiên cứu xây dựng các tài liệu truyền thông liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời nói riêng cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; Thực hiện thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội; Phối hợp xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và chỉ đạo triển khai Chương trình trên địa bàn; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND quận theo quy định.

UBND quận cũng giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 08 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học. Đặc biệt, quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giáo viên, nhân viên y tế trường học, cha mẹ trẻ về giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, thân thiện và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học để kịp thời, phát hiện, xử lý các trường hợp xâm hại, bạo hành trẻ em; Triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

Để tăng cường năng lực thể chất cho trẻ em, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế cũng cần chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng theo từng độ tuổi của trẻ đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi; Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em tại các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Về phía UBND 14 phường, căn cứ vào kế hoạch của quận và tình hình thực tế của địa phương, các phường xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền tại các điểm công cộng về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các điểm vui chơi tại cộng đồng..

Cũng theo Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì nghiên cứu và xây dựng triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường quản lý và sử dụng hiệu quả các điểm vui chơi tại cộng đồng (có quy định ưu tiên thời gian, thời lượng sử dụng cho đối tượng trẻ em). Lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin cần hướng dẫn UBND các phường tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, các kiến thức về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời nói riêng.

UBND quận Ba Đình cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể thành viên, các tổ chức xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; Tham gia triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nói riêng.

Toàn văn Kế hoạch 167/KH-UBND: xem tại đây

Phòng Văn hóa và Thông tin