Tin nổi bật

Thông báo số 30/TB-HĐTD: Thời gian công bố điểm phúc khảo bài thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 13/12/2019 | 21:44

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Căn cứ điểm 2, khoản 9, Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Theo đó quy định “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi trong trường hợp thi vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này bằng hình thức thi viết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này”.

Hiện nay, Hội đồng tuyển dụng quận đang thực hiện chấm phúc khảo bài thi viết nghiệp vụ chuyên ngành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2019 thông báo:

Thời gian công bố điểm phúc khảo bài thi viết nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019 chậm nhất vào ngày 24/12/2019.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết.

 

Chi tiết nội dung thông báo: xem tại đây