Tin nổi bật

Ba Đình: tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 97,52%
Ngày đăng 10/12/2019 | 15:34

Theo thống kê hiện nay quận Ba Đình quản lý 5759 cơ quan doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên tổng số trên 8.000 công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty tư nhân đang hoạt động; số người tham gia là 15.420 người, Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) là 107.421 người. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất lớn đã di chuyển hầu hết ra khỏi địa bàn. Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn phần nhiều là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động. Do khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động không ổn định, thậm chí phải giải thể, phá sản, số lao động không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định tăng. Điều này gây khó khăn cho việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTNcũng như gia tăng số nợ đọng khó đòi.

Trong năm 2019, theo Nghị quyết HĐNĐ quận và Quyết định của UBND quậncác chỉ tiêu được giao cụ thể: Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc: 90% số người thuộc diện tham gia; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 90% số người thuộc diện tham gia;Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT): 88,2% dân số;Tốc độ gia tăng người tham gia BHXH tự nguyện là 30% so với năm 2018.

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 122 - KH/QU ngày 25/12/2018 của Quận ủy Ba Đình về thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội,phấn đấu đến năm 2021 sẽ đạt 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 01% lực lượng lao động trong độ tuổi; 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.Theo đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện với lộ trình phù hợp và quyết liệt, hiệu quả đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn.

Năm 2019, UBND quận tổ chức 02 hội nghị triển khai Kế hoạch công tác BHXH, BHYT trên địa bàn quận đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan làm tốt việc phổ biến, giáo dục về chính sách  BHXH, BHTN với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt là các đơn vị doanh nghiệp hiểu, nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia các loại hình bảo hiểm. Chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin thường xuyên biên tập tin, bài gần 30 tin, bài tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHTN trên Cổng thông tin điện tử quận, Bản tin Ba Đình, hệ thống thông tin cơ sở…

Xác định thực hiện nghiêm các chính sách BHXH, BHTN, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng nhất là Bảo hiểm xã hội quận xây dựng kế hoạch thu hằng tháng, hằng quý; tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể bám sát địa bàn triển khai công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm đạt kết quả tốt.Theo đó, Bảo hiểm Xã hội quận đã hướng dẫn thủ tục, yêu cầu đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT tới các đơn vị sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia cho người lao động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, điều động bố trí cán bộ hợp lý, đúng người, đúng việc đáp ứng nhiệm vụ được giao. Từ đó đã tăng cường, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình.

Về công tác kiểm tra, UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Lao động Thương binh xã hội, Liên đoàn Lao động, Chi cục Thuế, Công an quận, Phòng Thanh tra quận tiến hành thanh tra kiểm tra 02 đợt với 38 đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều đơn vị nợ đọng,thu hồi 1 tỷ 676 triệu đồng/1 tỷ 585 triệu đồng đạt 94,57% kế hoạch. Đồng thời đoàn kiểm tra liên ngành của quận tiếp tục phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Tính đến tháng 10/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 114.066 người tương ứng tỷ lệ 97,52% (vượt 7,52%so với chỉ tiêu giao); số người tham gia BHTN là 107.421 người tương ứng tỷ lệ 91,13% (vượt 1,13% so với chỉ tiêu giao); số người tham gia BHYT là 279.697 người tương ứng tỷ lệ bao phủ 89,45% (vượt 1,25% so với chỉ tiêu giao). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.354 người;(tăng 538 người tương ứng tỷ lệ tăng 65,9% so với cùng kỳ năm 2018).

Công tác giám định khám chữa bệnh BHYT cũng được thực hiện tốt. Trên địa bàn quận có 5 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình được giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT là 4,6 tỷ đồng tính đến tháng 10/2019 đã chi 3,9 tỷ đồng (giảm 651 triệu so với cùng kỳ năm 2018) chiếm 85% dự toán năm 2019. Cụ thể: số lượt người khám chữa bệnh BHYT 27.136 lượt (giảm 4.074 lượt so với cùng kỳ năm 2018).

Tốc độ gia tăng người tham gia BHXH tự nguyện: 66,9% vượt 35,9% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội và Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND quận Ba Đình về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2019. Đạt gần 83,2% chỉ tiêu phấn đấu theo Công văn 3419/UBND-KGVX ngày 12/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội(so với năm 2017: 818 người; năm 2018: 8 47 người).

Trong năm 2019, UBND quận đã cụ thể hóa công tác quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp trên đại bàn quậnbằng kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và phối hợp với các Đoàn thể nhân dân triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT gắn việc thực hiện với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo nghiêm túc và có chất lượng; Công tác thu, chi bảo hiểm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Quyền lợi của người tham gia các loại hình bảo hiểm được đảm bảo, không có khiếu kiện, khiếu nại. Thông qua đó góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2109.

Nguyễn Sơn