|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Đảng bộ quận Ba Đình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

content:

Trong suốt 50 nămqua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những chỉ dẫn quý báu, là động lực để Đảng bộ quận phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của quận và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các mặt xây dựng Đảng, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng,...

Năm 1969, Đảng bộ khu phố Ba Đình có 98 tổ chức cơ sở Đảng với 3.131 đảng viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ khu phố Ba Đình lần thứ VIII đã đề ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ra sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh; tăng cường củng cố chính quyền, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường chuyên chính, hoàn thành vượt mức, trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu,... Trước muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng bộ khu phố Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sơ đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn quận tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Bất chấp mưa bom, bão đạn, Đảng bộ và nhân dân Ba Đình đồng tâm hiệp lực, san sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng lại khu phố, sẵn sàng chi viện sức người, sức của vì Miền Nam ruột thịt.Cùng với nhân dân Thủ đô, Ba Đình có nhiều đóng góp sức người, sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của Đế quốc Mỹ tại miền Bắc, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Năm 1969, ngành thủ công nghiệp có 16/39 hợp tác xã hoàn thành kế hoạch cả năm, giá trị tổng sản lượng toàn ngành tăng 0,9%. Hàng trăm sáng kiến được phát huy, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị kinh tế-kỹ thuật cao làm lợi cho đơn vị và Nhà nước,...

Trải qua 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, từ những hạt giống đầu tiên trong những năm cách mạng, đến nay, Đảng bộ quận có 55 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 17 ngàn đảng viên. Với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, Đảng bộ quận Ba Đình không ngừng phát triển về mọi mặt. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ quận luôn coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, thường xuyên tiến hành tự đổi mới, chỉnh đốn về mọi mặt để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ quận thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quận.

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ quận không ngừng được đổi mới theo hướng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp. Chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành phố theo phương châm “rõ người”, “rõ việc”, “rõ trách nhiệm", “rõ quy trình”, “rõ hiệu quả”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo; thường xuyên đổi mới việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, sát cơ sở, tăng cường thảo luận, trao đổi đối thoại. Chủ động ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Duy trì thường xuyên công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề báo chí nêu, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm.

Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ từ quận tới cơ sở được nâng lên. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ để thống nhất triển khai trong toàn Đảng bộ. Theo đó, công tác cán bộ của quận đã có những chuyển biến rõ nét trong các khâu từ đánh giá, quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Chất lượng TCCS đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Nhiều năm liền, Đảng bộ quận không có TCCS Đảng yếu kém, đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao.

Chất lượng sinh hoạt đảng không ngừng được nâng cao, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề, sát thực với nhiệm vụ chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; 100% đảng viên đang công tác giữ vững liên hệ với nơi cư trú, duy trì nền nếp sinh hoạt của đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch, cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

 Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường và thực hiện có hiệu quả:tập trungkiểm tra việc chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, chú trọng vào các lĩnh vực trọng tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực: quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; quản lý đô thị, tài chính; công tác cải cách hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ...

Công tác xử lý kỷ luật được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng nội dung vi phạm đã có tác dụng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của quận. Thực hiện việc kiện toàn hệ thống dân vận từ quận tới cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy chế phối hợp, cụ thể hóa nội dung công tác dân vận phù hợp với đặc điểm tình hình. Thực hiện công tác dân vận chính quyền, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận chính quyền”, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - VHXH – ANQP; các nhiệm vụ chính trị, đột xuất của quận hàng năm, đặc biệt trên các lĩnh vực như giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của quận, Thành phố; tham gia phòng chống khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, Thành phố phát động. Xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo và hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn, tạo điều kiện, hướng dẫn cho đồng bào có đạo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, Quyết định số 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”,...

Những kết quả đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người đã và đang là tiền đề quan trọng để Đảng bộ quận Ba Đình vững bước đi lên trong thời kỳ mới, xứng đáng với vị thế quận Trung tâm Hành chính- Chính trị Quốc gia.

 

          Thúy Nguyễn- BTG

02/12/2021 - 35 Lượt xem
(HNMO) - Sáng 2-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch...
01/12/2021 - 79 Lượt xem
Ngay trong sáng 01/12, quận Ba Đình đã tổ chức tiêm chủng cho học sinh khối 8 (13 tuổi) thuộc 15 trường THCS tại 05 điểm tiêm: Trường THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS...
27/11/2021 - 46 Lượt xem
Kinhtedothi – Sáng nay, 27/11, Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động chương trình “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường” “Cử chỉ đẹp – Hạnh phúc lớn”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu...
26/11/2021 - 49 Lượt xem
Hà Nội - Sáng nay (26.11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.
25/11/2021 - 497 Lượt xem
GD&TĐ - Theo lãnh đạo quận Ba Đình, trong các ngày 24 và 25/11, toàn quận sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 7.300 em từ 15 - 17 tuổi.
24/11/2021 - 623 Lượt xem
(LĐTĐ) Thời gian qua, căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Ba Đình đã chủ động nắm tình hình phân tích dự...
23/11/2021 - 1329 Lượt xem
(HNMO) - Ngày 21-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ quận Ba Đình và huyện Quốc Oai có các thôn, khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống...
23/11/2021 - 36 Lượt xem
(LĐTĐ) Ghi nhận trong ngày 22/11 cho thấy, các hàng quán và bãi xe xung quanh khu vực hồ Bảy Gian và hồ Đầm Tròn, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) mà Báo Lao động Thủ đô phản ánh đã được cơ quan...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 274
Số lượt truy cập: 1018940