cải cách hành chính

Đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN IOS 9001:2015
Ngày đăng 02/01/2020 | 21:34

Ngày 30/10/2019, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

         Phương pháp duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo bám sát 04 tiêu chí: Tiếp cận theo quá trình; chuẩn hóa, quy trình hóa các quá trình; vận hành hệ thống theo mô hình cải tiến liên tục; quản lý rủi ro. Ngày 20/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hànhQuyết định 101/QĐ-BKHCN về Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

         Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ việc chuyển đổi, UBND quận yêu cầu phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các phòng ban chuyên môn thuộc quận tiến hành đánh giá thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Phòng Kinh tế cũng chủ trì cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết các nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách.

         UBND quận cũng giao nhiệm vụ cho phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thu thập các tài liệu liên quan đến các nội dung: xác định bối cảnh của tổ chức, xác định, nhận diện các rủi ro, sự thay đổi của cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả công việc của CBCC…nhằm phục vụ việc chuyển đổi. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ phối hợp với với đơn vị tư vấn nhằm xác định nhu cầu mong đợi của các bên liên quan bao gồm cả đánh giá, đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND quận.

         Chuyển đổi xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của quận Ba Đình trong thời gian tới. Do đó, các phòng, ban đơn vị thuộc quận cần chủ động nắm bắt được những kiến thức duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, từng bước nâng cao công tác quản lý và chất lượng công việc tại đơn vị. Tiếp đó cần tiến hành rà soát tài liệu hệ thống áp dụng quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2019; thực hiện cập nhật, bổ sung, thay đổi và theo dõi việc tuân thủ các quy định tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị; xây dựng, nhận định rủi ro, lập kế hoạch chi tiết để giải quyết các rủi ro đó và định kỳ phải đánh giá được hiệu lực của giải quyết rủi ro.

Nguyễn Sơn