|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Ba Đình: Triển khai thực hiện sáp nhập tổ dân phố

Ngày 10/10/2019, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 197/KH - UBND về Triển khai thực hiện sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận.
content:

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung:

1. Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017, của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện tính đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.

2. Tuyên truyền Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 3/12/2018, của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012, của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 08/2019-HĐND, ngày 10/7/2019, của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ờ cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

3. Tuyên truyền về Đề án số 02-ĐA/QU, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Ba Đình”; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận.

Trong đó tập trung: Tuyên truyền về phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án, nguyên tắc, các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách (ở cấp phường và tổ dân phố)... và tiến độ hoàn thành Đề án.

Khẳng định và làm rõ một số vấn đề như: Việc xây dựng, thực hiện Đề án nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm tổng kinh phí chi trả, tăng mức thu nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; việc thực hiện sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố được tiến hành từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch nhằm ổn định tình hình, hạn chế sự xáo trộn, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của địa phương; thực trạng hiện nay về hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách (ở cấp phường và tổ dân phố), cũng như hiệu quả đạt được và những tác động khi thực hiện Đề án.

Phản ánh quá trình triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện Đề án. Thông tin công khai minh bạch các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố cùng với quy định về chế độ, chính sách. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Sơn - Phòng VHTT

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 407
Số lượt truy cập: 369440