|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng tháng 7/2019

content:

Ngày 05/8/2019, tại trụ sở UBND quận, đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng tháng 7/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2019. Tham gia cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận: Nguyễn Trung Dũng, Tạ Nam Chiến; Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận; Trưởng Công an quận; Trưởng các phòng quản lý nhà nước (đồng chí Phó trưởng phòng Kinh tế dự họp thay đồng chí Trưởng phòng); Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, hiệp quản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN – GDTX, Trường Thể thao thiếu niên 10/10; Các Ban Quản lý chợ: Long Biên, số 2, số 3; Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra Giao thông vận tải Ba Đình, Đội Quản lý thị trường số 3; Xí nghiệp KDNS Ba Đình; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị - Chi nhánh Ba Đình; Kho bạc Ba Đình, Công ty Điện lực Ba Đình.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP tháng 7/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019, ý kiến của các đồng chí PCT UBND quận và các thành phần dự họp. Thay mặt UBND quận, đồng chí Chủ tịch UBND quận thống nhất kết luận như sau:

I. VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2019 VÀ XÂY DỰNG DỰ THẢO KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3106/UBND-KHĐT ngày 22/7/2019 về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, tham mưu UBND quận có văn bản (cụ thể hóa từng nội dung) để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/8/2019.

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/7/2019 của UBND Thành phố; hướng dẫn của Sở, ngành Thành phố; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, tổng hợp, tham mưu UBND quận xây dựng dự thảo Kế hoạch và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch Đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND quận thông qua trước ngày 20/8/2019.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Tiếp tục bám sát Chương trình hành động số 12/Ctr-UBND ngày 10/1/2019 của UBND Thành phố; Chương trình hành động số 316/Ctr-UBND ngày 05/3/2019 của UBND quận; chủ động rà soát, tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH, ANQP theo lĩnh vực của đơn vị, đặc biệt đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp; chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Căn cứ hướng dẫn của UBND quận tại văn bản số 1528/HD-UBND ngày 29/7/2019; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị); báo cáo UBND quận và gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.

Tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được UBND quận giao, thực hiện ngay các nội dung còn chưa hoàn thành, đặc biệt đối với các nội dung phải báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố theo quy định; đồng thời, nghiêm túc thực hiện đôn đốc của Văn phòng HĐND và UBND quận trong thực hiện các nhiệm vụ do UBND quận giao; chịu trách nhiệm trước UBND quận, Chủ tịch UBND quận đối với các nội dung chậm thực hiện, quá hạn; tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2019 (qua Văn phòng HĐND và UBND quận để tổng hợp).

II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về lĩnh vực kinh tế, thu dự toán ngân sách năm 2019

a) Chi cục Thuế Ba Đình

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các phường và đơn vị liên quan, rà soát các nguồn thu, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết HĐND quận và Nghị quyết Đảng bộ quận.

Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, kiểm tra, rà soát thông tin (tên, địa chỉ người của người nộp thuế…) tại các thông báo Thuế, đảm bảo chính xác.

c) Phòng Kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý Chợ: Long Biên, số 2, số 3; UBND các phường và đơn vị liên quan, tập trung tham mưu UBND quận thực hiện tốt công tác quản lý các Chợ trên địa bàn, đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại các chợ; chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý các vi phạm về vệ sinh ATTP…, nhất là đối với việc kinh doanh thủy, hải sản tại khu vực Chợ Long Biên.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Chợ số 2 và đơn vị liên quan, rà soát, tập trung hoàn chỉnh phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các Chợ thuộc Ban Quản lý Chợ số 2 đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, chủ động liên hệ Sở Công thương và Sở, ngành Thành phố có liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền

Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với UBND các phường và đơn vị liên quan, thực hiện tốt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của Thủ đô và đất nước; tăng cường tuyên truyền, bằng nhiều hình thức về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận để định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong nhân dân; vận động người dân chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị; vệ sinh môi trường; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh…

3. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội

Công an quận chủ trì, phối hợp với Ban CHQS quận, tăng cường công tác nắm chắc tình hình, đặc biệt tại các khu vực, địa điểm có diễn biến phức tạp về trật tự xã hội và các khu vực có dự án giải phóng mặt bằng (dự án xây dựng đường Vành đai 1...); triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời xử lý các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người theo đúng quy định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Lễ 19/8 và 2/9...

4. Về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường

a) Phòng Quản lý đô thị và Công an quận – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 197 quận: Tham mưu Ban chỉ đạo 197 quận tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả trong công tác duy trì trật tự đô thị; an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; Chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đặc biệt, tại các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép trên địa bàn và 05 tuyến phố thực hiện văn minh đô thị, các tuyến phố đăng ký thực hiện văn minh đô thị của UBND các phường, khu vực xung quanh Chợ Long Biên. Tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả các thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ theo quy định.

b) Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận: Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Chi nhánh Ba Đình - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thực hiện các quy định, các cam kết về việc tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn; không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

c) Công an quận: Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường chủ động phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND các phường trong công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 4/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố.

d) Chủ tịch UBND 14 phường

Duy trì lực lượng kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn; đặc biệt, trên các tuyến phố đã đăng ký thực hiện văn minh đô thị; đồng thời, chủ động phối hợp với Công ty Môi trường đô thị, tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh môi trường; không để phát sinh các điểm chân rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và đúng quy định.

e) Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Tổ thanh tra xây dựng địa bàn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả, tuyệt đối không để phát sinh công trình vi phạm; đồng thời thiết lập hồ sơ, phối hợp với UBND phường xử lý dứt điểm các vi phạm theo thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện định kỳ tháng, quý hoặc đột xuất theo quy định.

5. Về công tác chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020 và công tác tuyển dụng, luân chuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc quận

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố, văn bản số 6734/VP-KGVX ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố và văn bản số 3213/SGDĐT-KHTC ngày 29/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND quận ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2019-2020, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích; đồng thời, tăng cường kiểm tra khoản thu, chi đầu năm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, không để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định.

Kiểm tra, hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ khai giảng và các hoạt động dạy và học trong năm học 2019 – 2020; đặc biệt, đối với các trường liên quan đến phương án di chuyển, học tạm trong thời gian thi công xây dựng.

b) Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo, đề xuất UBND quận trước ngày 20/8/2019 về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục và công tác luân chuyển viên chức giáo dục, để tổ chức thực hiện.

6. Về công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai

a) Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD quận, rà soát, thống kê, tổng hợp, báo  cáo UBND quận về các dự án chuyển tiếp, các dự án CBĐT, THĐT và thanh, quyết toán, giải ngân trong năm 2019; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND quận biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

b) Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận thường xuyên liên hệ, bám sát các Sở, ngành Thành phố liên quan, chủ động đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoặc vượt thẩm quyền về cơ chế chính sách, nhà tái định cư…, để tham mưu Hội đồng BT, HT&TĐC quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do quận làm Chủ đầu tư, các dự án trọng điểm của Thành phố và công tác di dời các hộ dân ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ động đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường hoàn thiện các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp đủ điều kiện; đồng thời, khẩn trương thẩm định, trình UBND quận xem xét cấp Giấy chứng nhận đảm bảo thời gian theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, tập trung kiểm tra, rà soát hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết các vụ việc đơn, thư liên quan đến nguồn gốc đất, đặc biệt là các vụ việc lấn chiếm đất công, đảm bảo tính pháp lý để xử lý dứt điểm.

Khẩn trương hoàn thành việc thiết lập hồ sơ địa chính các điểm đất công, đất nông nghiệp, nhỏ lẻ xen kẹt (kèm ảnh chụp hiện trạng) theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND quận; đồng thời, bàn giao cho UBND các phường để thực hiện công tác quản lý, chống lấn chiếm. Tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 20/8/2019.

7. Về công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai năm 2019

a) Công an quận

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lý đô thị và UBND các phường thực hiện chỉ đạo của UBND quận tại văn bản số 1552/UBND-VP ngày 31/7/2019 về tăng cường công tác PCCC trên địa bàn; Rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; lập hồ sơ xử lý, buộc dừng hoạt động các cơ sở cố tình không khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị và đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND 14 phường triển khai Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND quận về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn các phường năm 2019.

b) Phòng Quản lý đô thị: Chủ động theo dõi thông tin về thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn; đồng thời, bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố tại các Công điện khẩn về phòng, chống bão; kịp thời tham mưu UBND quận văn bản chỉ đạo các đơn vị để triển khai lực lượng, phương án xử lý tình huống, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

c) Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 14 phường: Thường xuyên rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai của đơn vị đảm bảo sát với tình hình thực tế; đồng thời, kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, phương tiện, các loại vật tư, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng triển khai “04 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra; nhanh chóng khắc phục hậu quả. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

8. Về công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh ATTP

a) Phòng Y tế chủ trì cùng Trung tâm Y tế quận, phối hợp với UBND các phường tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch; kịp thời phát hiện, xử lý, khoanh vùng khống chế sớm dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trên địa bàn

b) Phòng Y tế chủ trì cùng phòng Kinh tế, phối hợp với các Ban Quản lý chợ: Long Biên, số 2, số 3, UBND các phường, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, sản phẩm từ gia súc, gia cầm, thức ăn đường phố và tại các bếp ăn tập thể…; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền.

9. Về giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy

a) Về giải quyết các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy: Giao Thanh tra quận chủ trì, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường có liên quan, tập trung rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết các vụ việc, đặc biệt, đối với các vụ việc liên quan đến nguồn gốc đất, lấn chiếm đất công, trật tự xây dựng (giải tỏa mặt bằng điểm đất 46 phố Liễu Giai, vụ việc tại địa chỉ 32 Văn Cao, di dời congtenno tại trường Tiểu học Hoàng Diệu, tuyến mương T2C Đại Yên…), đảm bảo tính pháp lý, làm cơ sở để xử lý dứt điểm vụ việc.

b) Về công tác giải quyết, xử lý các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo: Giao Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp Công dân quận đôn đốc các đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận kiểm toán, kết luận thanh tra đã có hiệu lực thi hành theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND quận; đồng thời, tham mưu UBND quận giao nhiệm vụ cho các đơn vị giải quyết các vụ việc khiếu nại, phản ánh, tố cáo phát sinh nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo UBND quận trước ngày 20/8/2019 về kết quả thực hiện của các đơn vị.

10. Về việc thực hiện báo cáo để phục vụ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, tập trung thực hiện, hoàn thành các nội dung báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của UBND quận tại TBKL số 68/TB-UBND ngày 10/7/2019 (trước ngày 15/8/2019 đối với các báo cáo theo lĩnh vực phụ trách của từng đơn vị; trước ngày 20/8/2019 đối với báo cáo tổng hợp theo nhóm lĩnh vực của nhóm trưởng; trước ngày 30/8/2019 đối với các báo cáo chuyên đề đánh giá tổng kết thực hiện các Chương trình toàn khóa của Thành ủy và Quận ủy; báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Đề án, Nghị quyết của Thành ủy).

11. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận

Tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung của các đơn vị, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 7/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của UBND quận giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện của các đơn vị và gửi về phòng Nội vụ để theo dõi, phục vụ công tác đánh giá, bình xét thi đua tháng, quý, năm.

Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo ý kiến chỉ đạo của Tập thể Lãnh đạo UBND quận; đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng công việc và thời gian yêu cầu./.

Phòng VHTT

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 384
Số lượt truy cập: 369349