Văn bản pháp luật

Kế Hoạch: Triển khai, thực hiện Quyết định số 1944/QĐ - TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thực hiện kết luận số 13 - KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030


Số văn bản Số 100/KH-UBND
Trích yếu Kế Hoạch: Triển khai, thực hiện Quyết định số 1944/QĐ - TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thực hiện kết luận số 13 - KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày có hiệu lực 11/03/2022
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-100-2022(14.03.2022_17h04p59)_signed_1647830014751.pdf
content:

content: