|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 6199A/HD-NHCS về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
content:

Ảnh minh họa

 Trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 06/11/2021, Ngân hàng chính sách xã hội quận Ba Đình tiến hành triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như sau:

1. Đối tượng, điều kiện vay vốn:

- Đối với cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất:

+ Đối tượng (1): NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

+ Đối tượng (2): NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

2. Mức cho vay

NSDLĐ được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Mức cho vay tối đa để trả lương cho một người lao động/tháng bằng mức lương tối thiểu vùng

 (Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

3. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm); Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

4. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi cho vay và NSDLĐ thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

5. Bảo đảm tiền vay: NSDLĐ không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

6. Phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp đến NSDLĐ.

7. Hồ sơ vay vốn:

NSDLĐ tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp NHCSXH nơi cho vay theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.

* Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

- Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh;Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của NSDLĐ hoặc người đại diện hợp pháp của NSDLĐ.

+ Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Điều lệ của doanh nghiệp/Hợp tác xã/tổ chức khác.

- Bản gốc/Bản chính văn bản của chủ sở hữu hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ chức khác chấp thuận/phê duyệt cho doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ chức khác vay vốn tại NHCSXH (theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ chức khác có quy định).

- Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

- Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, cần thêm các loại giấy tờ:

+ Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 12a);

+ Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (mẫu số 13a);

+ Bản sao văn bản thỏa thuận về tiền lương ngừng việc giữa NSDLĐ với người lao động.

 - Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, cần thêm các loại giấy tờ:

+ Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 12b/mẫu số 12c);

+ Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (mẫu số 13b/mẫu số 13c);

+ Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 và NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

 + Riêng đối tượng (1) có thêm Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phải tạm dừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

* Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (mẫu 12a/12b/12c).

- Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (mẫu 13a/13b/13c).

- Bổ sung hồ sơ khác (nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu).

8. Giải ngân

- NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho NSDLĐ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của NSDLĐ.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của NSDLĐ chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình tại địa chỉ P202B nhà số 02 ngõ 59 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình; Điện thoại liên hệ: 024.32321855/ 0984.039.601/0936.909.968.

                                                 Ngân hàng chính sách xã hội quận Ba Đình

03/12/2021 - 3 Lượt xem
Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Nội...
02/12/2021 - 55 Lượt xem
(HNMO) - Sáng 2-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch...
01/12/2021 - 104 Lượt xem
Ngay trong sáng 01/12, quận Ba Đình đã tổ chức tiêm chủng cho học sinh khối 8 (13 tuổi) thuộc 15 trường THCS tại 05 điểm tiêm: Trường THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS...
27/11/2021 - 50 Lượt xem
Kinhtedothi – Sáng nay, 27/11, Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động chương trình “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường” “Cử chỉ đẹp – Hạnh phúc lớn”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu...
25/11/2021 - 499 Lượt xem
GD&TĐ - Theo lãnh đạo quận Ba Đình, trong các ngày 24 và 25/11, toàn quận sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 7.300 em từ 15 - 17 tuổi.
23/11/2021 - 1330 Lượt xem
(HNMO) - Ngày 21-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ quận Ba Đình và huyện Quốc Oai có các thôn, khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống...
20/11/2021 - 87 Lượt xem
Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/198220/11/2021), đồng chí Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã gửi thư chúc mừng, tri ân tới các thầy, cô giáo ngành Giáo dục và Đào tạo qua...
20/11/2021 - 120 Lượt xem
Sáng 20/11, quận Ba Đình tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tuyến về nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược. Qua hội nghị nhằm góp phần hướng dẫn, giải...
20/11/2021 - 47 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố,  Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 6199A/HD-NHCS về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động...
20/11/2021 - 42 Lượt xem
Trong 10 tháng đầu năm 2021, NHCSXH và hội đoàn thể quận đã phối hợp triển khai cho vay 106.242 triệu đồng/1.863 lượt khách hàng, thu nợ 72.611 triệu đồng/1.396 lượt khách hàng. Tổng dư nợ ủy thác...
content:

content:

Thư viện hình ảnh