Văn hóa xã hội

Quận uỷ Ba Đình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tácphòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
Ngày đăng 22/04/2009 | 00:00

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành Chỉ thị số 13-CT/QU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành Chỉ thị số 13-CT/QU về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Ma tuý còn lam băng hoại đạo đức, suy thoái giống nòi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành Chỉ thị số 13-CT/QU về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới", triển khai đến chi bộ; trong đó yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt Đảng uỷ 14 phường làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 29-CT/TU ngày 18/4/2008 của Thành ủy Hà Nội để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận hiểu rõ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống, kiểm soát ma tuý và tác hại của tệ nạn ma tuý đối với gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý.

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức đấu tranh phòng, chống kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma tuý; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp đồng thời có giải pháp hữu hiệu trong công tác cai nghiện, từng bước ngăn chặn làm giảm, đẩy lùi số người nghiện ma tuý trên địa bàn. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia phòng, chống ma túy gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng phường, cơ quan, đơn vị lành mạnh, không có tệ nạn ma túy".

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm về ma tuý và tệ nạn ma tuý; kiên quyết đấu tranh triệt phá các tổ chức, tụ điểm, điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.