Văn hóa xã hội

Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2009
Ngày đăng 29/06/2009 | 00:00

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Nguyễn Duy Chiến - Vụ trưởng Ban nghiên cứu chính sách biển - Bộ ngoại giao - giới thiệu khái quát về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Nguyễn Duy Chiến - Vụ trưởng Ban nghiên cứu chính sách biển - Bộ ngoại giao - giới thiệu khái quát về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam

Ngày 23/6/2009, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2009 với nội dung "Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2009" cho các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên ban Đảng Quận ủy, bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND, trưởng ban Tuyên giáo, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ 14 phường, bí thư cấp ủy các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Nguyễn Duy Chiến - Vụ trưởng Ban nghiên cứu chính sách biển - Bộ ngoại giao - giới thiệu khái quát về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu về phát triển kinh tế biển; tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sinh thái biển, đảo.

Thông qua hội nghị báo cáo viên nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2009 trên địa bàn quận.