Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình triển khai Kế hoạch Liên tịch giữa UBND quận và Ủy ban MTTQ quận Ba Đình về công tác an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 24/09/2016 | 17:14

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch Liên tịch số 148/KHLT/UBND-UB MTTQ ngày 01/8/2016 của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

 

Ngày 23/9, UBND - UB MTTQ quận Ba Đình đã tổ chức triển khai Kế hoạch Liên tịch thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kế đó sẽ tập chung cao cho công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, để truyền tải thông tin đến các cá nhân, tập thể kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh trên địa bàn toàn quận, tập chung các chợ trên địa bàn 14 phường, bổ sung vào các tiêu chí đánh giá hàng năm đối với công tác thi đua khen thưởng, bình xét các danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa", "Gia đình văn hóa"…

Trước hết trong năm 2016 - 2017 quận chọn phường Thành Công - Ngọc Khánh để làm điểm và rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

Phòng VHTT