Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Ngày đăng 08/10/2016 | 15:55

Nhằm thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016 - 2020, ngày 23/9, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

Theo kế hoạch, UBND quận sẽ triển khai tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngày 26/9 đến 05/10; thực hiện rà soát từ ngày 05/10 đến 31/10. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND quận sẽ thẩm định, phúc tra và ban hành Quyết định phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2016. Để thực hiện tốt kế hoạch UBND quận giao nhiệm vụ cho các đơn vị, UBND 14 phường thực hiện các quy trình sau:

1. Đối tượng rà soát: Hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận.

2. Phạm vi điều tra: Toàn bộ gia đình tại các tổ dân phố của 14 phường.

3. Phương pháp rà soát: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

4. Quy trình rà soát: Thực hiện theo đúng quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội:

Phòng VHTT