Văn hóa xã hội

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn về Luật Khám bệnh và Luật An toàn thực phẩm
Ngày đăng 12/10/2011 | 00:00

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về Tổ chức lớp tập huấn Luật khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch, Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về Tổ chức lớp tập huấn Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm của Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình, phòng Y tế phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến pháp luật trong lĩnh vực y tế :

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về Tổ chức lớp tập huấn Luật khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch, Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về Tổ chức lớp tập huấn Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm của Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình, phòng Y tế phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến pháp luật trong lĩnh vực y tế :

Lớp tập huấn về Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Nghị định số 87/2011/NĐ- CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu quận, lãnh đạo, cán bộ phũng y tế, trung tâm y tế, Lãnh đạo bệnh viện đóng trên địa bàn quận, phó chủ tịch phụ trách văn xã, tổ y tế xã hội phường ngày 4/10/2011. Tổng số 82 người tham dự.

Lớp tập huấn Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH ngày 17/6/2010 cho Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm quận; lãnh đạo, cán bộ phòng Y tế; lãnh đạo trung tâm y tế, cán bộ khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm; Phó chủ tịch phụ trách văn xã; Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm quận và phường ngày 5/10/2011. Tổng số 80 người tham dự.

Đợt tập huấn đó gúp phần nâng cao kiến thức, năng lực quản lý cho Ban chỉ đạo, cán bộ quận và phường trong công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thực thi các văn bản của Pháp luật.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận