Văn hóa xã hội

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm y tế
Ngày đăng 29/03/2012 | 00:00

Ngày 29/02/2012, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 07-TT/TU “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Sau khi đánh giá những kết quả đạt được, Thông tri đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian qua, đó là: một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, công tác quản lý khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT còn nhiều bất cập, chưa thể hiện tính ưu việt của BHYT,…

Ngày 29/02/2012, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 07-TT/TU "Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới". Sau khi đánh giá những kết quả đạt được, Thông tri đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian qua, đó là: một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, công tác quản lý khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT còn nhiều bất cập, chưa thể hiện tính ưu việt của BHYT,…

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT; cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại những đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc nợ đọng tiền đóng BHYT, lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT, đặc biệt là hiện tượng sách nhiễu nhân dân trong quá trình khám chữa bệnh bằng BHYT.

BTGQU