Văn hóa xã hội

Thành phố Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử
Ngày đăng 08/02/2017 | 16:00

Nhằm góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ngày 25/01, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về vệc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Bộ Quy tắc gồm 4 Chương 11 Điều quy định cụ thể các nội dung mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện. Cụ thể về thời gian làm việc; trang phục, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và quy định việc sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan.

Đặc biệt, Bộ Quy tắc ứng xử thể hiện rõ nội dung quy định ứng xử và giao tiếp của cán bộ, công chức đối với người dân trong việc giải quyết công việc như: Đảm bảo giải quyết công việc đúng quy định, quy trình; không sách nhiễu, đòi quà, gây khó khăn cho người dân. Ngoài ra, một số quy định tại khu dân cư và nơi công cộng cũng được đề cập nhằm giúp mọi người thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng, không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực từ ngày 25/1/2017 và được phổ biến đến các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.

Phòng VHTT