Văn hóa xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2014-2016)
Ngày đăng 12/03/2014 | 00:00

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động quận đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2014-2016

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động quận đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2014-2016

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động quận đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2014-2016 nhằm mục đích:

- Xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Ba Đình có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

- Động viên nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận và xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội các cấp vững mạnh.

- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nữ CNVCLĐ, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội.

- Thông qua tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 - NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Trước mắt trong năm 2014, hai cơ quan cùng phối hợp chặt chẽ để tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).