Văn hóa xã hội

Cống Vị: Triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác DS-KHHGĐ
Ngày đăng 07/03/2017 | 10:41

Chiều 01/3, UBND phường Cống Vị tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2017; Kế hoạch tổ chức "Chiến dịch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2017". Theo đó, năm 2017 phường sẽ tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị với công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình. Nâng cao vai trò của Bí thư chi bộ địa bàn dân cư, công an khu vực, Trưởng ban mặt trận địa bàn dân cư, tổ trưởng dân phố, cán bộ cơ sở trong công tác quản lý dân cư.

2. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu về dân số như mỗi gia đình sinh đủ 2 con mạnh khoẻ, tăng cường các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

3. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2016 – 2020.

4. Huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đẩy nhanh xã hội hóa công tác Dân số - KHHGĐ.

5. Kiện toàn mạng lưới cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ phường đến các địa bàn dân cư. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên và cán bộ xã hội làm công tác Dân số - KHHGĐ.

6. Huy động mọi nguồn lực cho công tác Dân số - KHHGĐ.

7. Tổ chức tốt việc thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo trên cơ sở sổ hộ gia đình (sổ AO) đặc biệt với hệ thống sổ sách quản lý Dân số-KHHGĐ.

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

9. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các cơ sở siêu âm công bố lựa chọn giới tính thai nhi tại các cơ sở khám thai ngoài công lập. Tổ chức các Hội nghị nói chuyện chuyên đề. Phấn đấu 78% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, 86% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh.

Ban Tuyên Giáo Đảng ủy phường